1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)
*กรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้*
- ดาวน์โหลด Acrobat Reader DC เวอร์ชั่นล่าสุด 
- ดาวน์โหลดฟ้อนท์สำหรับพิมพ์ไทยในโปรแกรม Acrobat Reader DC ที่นี้

2.กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน พร้อมจัดส่งมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ: 

- การสมัครงานจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อองค์การสะพานปลาได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

- องค์การสะพานปลาจะนำข้อมูลการสมัครงานรวมถึงเอกสารแนบในการสมัครงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครงาน
และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เท่านั้น

- องค์การสะพานปลาจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
ให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้สมัคร
เว้นแต่ เป็นการเปิดเผย
ให้กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก หรือบคุคลตามอำนาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวโยงกัน เท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-211-7300 ต่อ 2510
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------