เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร จัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง กิจกรรมประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ ล้างทำความสะอาดบริเวณ ทร.ชุมพร ปลูกต้นไม้ ดูแลฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว โดย นายก อบต.ปากน้ำุชุมพรให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ องค์การสะพานปลาเป็นผู้กล่าวรายงาน มีชาวประมง แพปลา ผู้ประกอบการที่ใช้บริการในบริเวณท่าเทียบเรือประมง คณะครูและนักเรียน และประชาชนทั่วไป (กลุ่มเป้าหมาย) เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 350 คนทั้งนี้ สสส.และ ทร.ชุมพร ให้การสนับสนุนด้านสันทนาการและกีฬาแก่คณะครูและนักเรียน เป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์กีฬา

รักษ์สิ่งแวดล้อม

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ปิดอ่าว

ประมวลภาพ “โครงการสะพานปลารวมใจจิตอาสากำจัดขยะทะเล” สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ประจำเดือนตุลาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561  เวลา 9.00 น. องค์การสะพานปลา ทร.หัวหิน สนง.ส่งเสริมการประมง เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลาชาวประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ ณ ทร.หัวหิน  ในกาลนี้ พลเรือเอกเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการส่งเสริมการประมงและประธานอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมนายศุภชัย ดาวัลย์ รผอ.สป.ทร.  นายประมวล รกษ์ใจ ที่ปรึกษา นายชาญชัย ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา และเจ้าหน้าที่ การซ่อมศาลาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาชาวประมงพื้นบ้านนี้ และในครั้งนี้ ได้มีโครงการเครือข่ายองค์การสะพานปลารักษ์ถิ่น รูปแบบกิจกรรมเก็บขยะบริเวณทร.หัวหิน ร่วมกับชาวประมงชุมชนสมอเรียง สมาคมชาวประมงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยจำนวน 50 คน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

เมื่อวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) จัดงาน ”โครงการการบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ ๘ ณ สำนักงานใหญ่  ณ บริเวณโถง ชั้นล่าง อาคาร ๑  โดย ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา มอบหมายให้ สำนักงานสงเสริมการประมง และฝ่ายธุรกิจ 2 เข้าร่วมงานโดยจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้การทำประมงถูกกฎหมาย การพัฒนาองค์กรในยุค 4.0 เพื่อนำไปแสดงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชานทั่วไปชม ถืออีกกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กร อีกทั้งฝ่ายธุรกิจ 2 ได้ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของชาวประมง ให้มีรายได้จากการออกร้านครั้งนี้เป็นเงินจำนวน ๙๗,๐๐๐.-บาท นอกจากนี้ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากรัฐวิสาหกิจต่างๆ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน สินค้าเกษตรแปรรูป ภายในงานยังมีการแสดงเทคโนโลยีด้านรถยนต์ประหยัดพลังงานและเชื่อเพลิงทางเลือกจากค่ายรถยนต์ชั้นนำ ให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานจากบริษัทชั้นนำ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง วิธีการประหยัดพลังงานที่ทำได้ด้วยตัวเอง สำหรับที่บ้านและที่ทำงาน โดยวิธีเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ร่วมไปถึงให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยจัดกิจกรรมการเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลราชวิถี เรื่องความดันโลหิตสูงและประเด็นข่าวยาลดความดัน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14