header

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่สะพานปลาสมุทรสาคร (13 ก.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

(ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่สะพานปลาสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (2 ส.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

(ร่าง)เอกสารประกวดโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่สะพานปลาสมุทรสาคร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ส.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

(ร่าง)ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ประกวดราคาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่สะพานปลาสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (2 ส.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

แบบก่อสร้างฯ และรายการประกอบแบบ (2 ส.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<< (แบบก่อสร้างฯ)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<< (และรายการประกอบแบบ)
_________________________________________________

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และรายการประกอบแบบ (2 ส.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาราง ปปช.01 (2 ส.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

เอกสารประกวดโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่สะพานปลาสมุทรสาคร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ส.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ประกวดราคาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่สะพานปลาสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (17 ส.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (6 ก.ย. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

_________________________________________________