header

 

hand
หน้าหลัก แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตขององค์การสะพานปลา คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา ติดต่อหน่วยงาน
       

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต

- ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา

- ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ(ไทย/Eng)

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

แนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- การเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562(ผช.เลขาฯ)

 - ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

 - ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561(การสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

; - ตารางขั้นตอนและระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๑

 - คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน 

 - คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของ เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓

 - คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐

 - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

- ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี 58

ดาวโหลดเอกสาร

 - แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

 - แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2561

 - แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 2561

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา Tel :02-211-7300 ต่อ 2513  Fax :02-212-2858