header

hand
หน้าหลัก แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตขององค์การสะพานปลา คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา ติดต่อหน่วยงาน

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตองค์การสะพานปลา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี ขององค์การสะพานปลา

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจจริต ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา Tel :02-211-7300 ต่อ 2513  Fax :02-212-2858