header

การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ/นโยบายด้านนวัตกรรม
inno 1   inno 2   inno 3
       
   
     
                                                                                                                                                                                          
       

 

 ข่าวสาร/กิจกรรม/อบรม
inno 64.2.15 1   inno 64.2.15 2 V2          

สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Best Practice from Japan Fish Market

  

แบบสอบถามการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม

 

 

 

 

มีตลาดปลาจำนวนมากกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ญี่ปุ่น และมีหลายรูปแบบ เช่น 1.เป็นสะพานปลาและท่าเทียบเรือ(มีการประมูล)...   ตามที่องค์การสะพานปลาได้จัดทำรายละเอียดด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การสะพานปลาตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด...        

 

เปิดโลกนวัตกรรม
               

 

  

 

 

 

 

 


  backdown