Open menu

header

การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ/นโยบายด้านนวัตกรรม
inno 1   inno 2   inno 3     
         
         

       
     

 

       
         
         
           

 

 ข่าวสาร/กิจกรรม/อบรม ทั้งหมด >>

 

3x 100   inno 64.3.15 2   inno 64.3.15   inno 64.2.15 2 V2

สาระหน้ารู้ ประจำเดือนตุลาคม 2566

  

อบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรนวัตกรรม 

สรุปผลการรับทราบข้อมูลด้านนวัตกรรม

 

แบบสอบถามการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม

การบริหารจัดการนวัตกรรม คำว่า " นวัตกรรม " ภาษาอังกฤษ Innovation....

  วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น.  ประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ...   สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการอบรม มาปรับใช้ในการวางแผนภายในองค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เข็มแข็ง...   ตามที่องค์การสะพานปลาได้จัดทำรายละเอียดด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การสะพานปลาตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด...
             
 inno 64.2.15 1    FMO Customer Journey        
สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Best Practice from Japan Fish Market    FMO CUSTOMER JOURNEY        
มีตลาดปลาจำนวนมากกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ญี่ปุ่น และมีหลายรูปแบบ เช่น 1.เป็นสะพานปลาและท่าเทียบเรือ(มีการประมูล)...    การรับรู้ (การรับรู้ (Awareness ลูกค้าหรือผู้รับบริการ เกิด การรับรู้จากการประชาสัมพันธ์ ของ องค์การสะพานปลา จาก.....        
             
     
สรุปผลรายงานแบบสอบถามสรุปผลรายงานแบบสอบถามการประเมินองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Excellence)   สรุปผลรายงานสรุปผลรายงานโครงการเสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (VOC & VOS)ที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาฝ่าย   สรุปสรุปโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมองค์การสะพานปลา”   สรุปผลรายงานสรุปผลรายงานโครงการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์กร
การประเมินองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Excellence) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยพนักงานขององค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ...   สำนักงานวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำโครงการเสียงสะท้อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (VOC & VOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ...   เป็นการอบรมผู้บริหารและพนักงานขององค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความเข้าใจ...เป็นการอบรมผู้บริหารและพนักงานขององค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความเข้าใจ...   สำนักงานวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กาสะพานปลาเกิดการสนับสนุนและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม่....

 

กระบวนการจัดเก็บในระบบ Digital ขององค์กร
               

 

  

 

 

 

 

 


  backdown

Open menu