ประกาศองค์การสะพานปลา

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ”

*****************************

 เพื่อให้การบริหารจัดการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยสอดคล้องกับนโยบายการประมงแห่งชาติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 นโยบายการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริโภคสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมงที่ถูกกฎหมาย องค์การสะพานปลาจึงต้องเร่งพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้เป็น ศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล ทั้งในด้านสุขอนามัย และการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสินค้าสัตว์น้ำจากแหล่งประมงและแหล่งเลี้ยงอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การสะพานปลาจึงได้ออกแบบก่อสร้างสะพานปลากรุงเทพขึ้นใหม่ทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ประกอบด้วยพื้นที่ธุรกิจและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ตลาดประมูลซื้อขายสัตว์น้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการกำจัดขยะและกลิ่นเหม็น การจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเจริญกรุงฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานครและนโยบายการขับเคลื่อน           ประเทศไทยสู่ยุค 4.0

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 องค์การสะพานปลา จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน วิธีการและกำหนดการ ดังนี้

  • เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยสะพานปลากรุงเทพ เป็นสะพานปลาแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยพรบ.จัดระเบียบ กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เพื่อให้เป็นตลาดกลางขายส่งสินค้าสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ซอยเจริญกรุง 58 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดบริการมากว่า 64 ปี เป็นศูนย์กลางการรวบรวม ขนส่ง ซื้อขายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำของชาวประมงจากจังหวัดชายทะเลในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงสัตว์น้ำจืดจากแหล่งเลี้ยงในภาคกลาง เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีปริมาณสินค้าที่เข้ามาจำหน่ายมากกว่าวันละ 60 ตัน

ปัจจุบันสะพานปลากรุงเทพตกอยู่ในสภาพที่ชำรุดและทรุดโทรม ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตามข้อกำหนดของกรมประมง ส่งผลให้สินค้าสัตว์น้ำไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงให้สามารถแข่งขันได้ และช่วยให้คนไทยมีโอกาสได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพเพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

สะพานปลากรุงเทพจะทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางธุรกิจประมงครบวงจร เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพให้แก่ ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจประมง จำนวนมาก เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำ ตลาดค้าปลีก ศูนย์แสดงสินค้าสัตว์น้ำจากโรงงาน ภัตตาคารอาหารทะเล ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีประมงและการตลาดสัตว์น้ำสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ด้านการท่องเที่ยวและการบริโภคที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

วัตถุประสงค์

1.1 พัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล

1.2 เป็นแหล่งอ้างอิงราคากลาง (Reference Prices) สำหรับธุรกิจค้าสัตว์น้ำของประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจประมงทั้งในและต่างประเทศ

1.3 เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ (Value Added) ที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย  สร้างการยอมรับจากตลาดต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจค้าสัตว์น้ำ

1.4 กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยระบบและกลไกตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้มาตรฐานสากล โดยเป็นศูนย์รวมของธุรกิจประมงที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงและสนับสนุน ซึ่งกันและกัน สามารถดึงดูดผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเข้ามาลงทุนและใช้จ่าย ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดปัญหาการว่างงานของคนไทย

1.6 เป็นกลไกสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

1.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความงดงามด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทย

2) สาระสำคัญของโครงการ

พัฒนาสะพานปลากรุงเทพใหม่ทั้งหมดด้วยการรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างเดิมและก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย เน้นการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย อาทิ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกลิ่นเหม็นและขยะ ด้วยการดำเนินธุรกิจประมงที่หลากหลายของโครงการ อาทิ การประมูลซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำแบบรายวันและแบบล่วงหน้า ธุรกิจภัตตาคารอาหารทะเลสำหรับนักท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายสัตว์น้ำแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมง ซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารทะเลคุณภาพสูง ร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดและแปรรูป ฯลฯ โดยการออกแบบพื้นที่ธุรกิจให้สอดคล้องสังคมเมืองและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการตลาดสัตว์น้ำที่ทันสมัย

3) ผู้ดำเนินการ

องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง

4) สถานที่ที่จะดำเนินการ

บนที่ตั้งสะพานปลากรุงเทพปัจจุบัน ที่ดินราชพัสดุแปลงโฉนดที่ 6239-6240 ที่อยู่    เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

5) ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

5.1 รับฟังความคิดเห็นกับภาคประชาชน

5.2 ประเมินผลและสรุปแนวทางดำเนินการร่วมกับกรมธนารักษ์

5.3 จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.4 จัดหาพื้นที่ก่อสร้างสะพานปลากรุงเทพชั่วคราว เพื่อให้บริการระหว่างการก่อสร้างตามโครงการ

5.5 ประกาศหาเอกชนร่วมลงทุน

5.6 จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.7 ดำเนินการก่อสร้าง

ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 3 ปี

6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีศูนย์กลางตลาดกลางสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงที่ทันสมัย            ถูกสุขลักษณะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นแหล่งรายได้จากธุรกิจประมงครบวงจรและการท่องเที่ยว มูลค่าไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ ที่ดำเนินโครงการหรือพื้นที่ใกล้เคียง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง และเสียงรบกวนระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

มาตรการป้องกันและแก้ไข กำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีมาตรการดูแลเรื่องฝุ่นละอองจากเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น การฉีดน้ำในบริเวณก่อสร้างและกองหิน/ทราย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย การกั้นรั้วรอบบริเวณก่อสร้าง รวมถึงการดูแลรถบรรทุก/เครื่องจักรกลต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อลดควันหรือเขม่าจากการทำงาน               

การดำเนินงานโครงการจะต้องมีการออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยเป็นพิเศษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทและขนาดของโครงการสำหรับกิจการที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

8) ประมาณการค่าใช้จ่าย

ค่าก่อสร้างตามโครงการ ประมาณ 1,000 ล้านบาท

9) ที่มาของเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

งบประมาณจากกระทรวงการคลังและเอกชนที่ร่วมลงทุน หรือ งบประมาณจากภาครัฐ

 10) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

10.1 ผู้อาศัยอยู่พื้นที่ใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพ

10.2 ผู้ประกอบการค้าในบริเวณสะพานปลากรุงเทพ

10.3 ผู้ใช้บริการทั่วไปในบริเวณสะพานปลากรุงเทพ

10.4 สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและหน่วยงานราชการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพ

10.5 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพ

ในวันที่เข้าร่วมสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และต้องอาศัยหรือประกอบกิจการและอาชีพอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร

11) กำหนดการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

วิธีที่ 1 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพ สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน 

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา

กลุ่มที่ 2    ผู้ประกอบกิจการแพปลา ผู้ซื้อ คนงาน ร้านค้า

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00–12.00 น.

สถานที่ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน สะพานปลากรุงเทพ

กำหนดการ

09.30–10.00                       ลงทะเบียน พร้อมรับแบบสอบถาม

10.00-10.30                        ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ

10.30-11.30                        นำเสนอวีดิทัศน์ โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (VTR Presentation) /ตอบข้อซักถาม

11.30-12.00                        ตอบแบบสอบถาม

 สรุปผลแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วิธีที่ 2 การนำแบบสอบถามไปให้กลุ่มเป้าหมายโดยตรง

1.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน สถานที่ราชการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสะพานปลากรุงเทพ โดยทำการนัดวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

2.นำเสนอ VTR Presentation ตัวอย่างแบบรูปโครงการโครงการพัฒนา สะพานปลากรุงเทพ พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ ก่อนแจกแบบสอบถาม ขอความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย ชี้แจงให้เห็นความสำคัญและตอบแบบสอบถามที่ตรงตามความเป็นจริงที่สุด

3.แจกแบบสอบถามพร้อมคอยตอบข้อซักถาม จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถามและรอรับแบบสอบถาม

4.รวบรวมแบบสอบถามและสรุปผลแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วิธีที่ 3 เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การสะพานปลาจะทำการเผยแพร่ประกาศเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ “โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ” ในเว็บไซต์ขององค์การสะพานปลา www.fishmarket.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2560 และโดยประชาชนทั่วไปสามารถตอบแบบสอบถาม on line ได้ใน เว็บไซต์ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560

องค์การสะพานปลา จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ดังกล่าว ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ  ณ     วันที่    12    กันยายน  พ.ศ.  2560

1934

1935

 

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

เรื่อง “โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ”

< คลิ๊กเอกสารดาวน์โหลด >

*---------------------------------------------------------------------*

เวปไซต์การรับฟังความคิดเห็นประชาชน

คลิ๊กเพื่อไปเวปรับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

*---------------------------------------------------------------------*