องค์การสะพานปลาได้ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนี้

          เพิ่มบทบาทการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

โครงการในแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย

1. การจัดตั้ง Tuna Hub ที่จังหวัดภูเก็ต ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็น ASEAN Seafood Hub ภายในปี ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ซึ่งดำเนินการในปัจจุบัน และครอบคลุมเรือประมงจากต่างประเทศ จึงต้องมีการปรับแผนงานและกิจกรรมให้สอดคล้อง โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

 2. การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการประมง IUU โดยร่วมกับกรมประมง ในการจัดทำข้อมูลเบื้องต้น จากสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง อสป. ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการในการรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่การจัดทำเอกสาร MCPD ภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำของไทย

3. โครงการ FMO e-MCPD เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing)  ในการจัดให้สะพานปลาท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาเป็นจุดรับแจ้งเรือเข้า-ออกให้การจัดเก็บข้อมูลการทำประมง ณ สถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำ มีความรวดเร็ว ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้  ให้บริการข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์น้ำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของที่มาของวัตถุดิบและประสานงานกับหน่วยตรวจสอบต่างๆ ในการสอบทานข้อมูลเรือประมง เพื่อป้องกัน IUU Fishing