Open menu

icon e5รายงานประจำปี-คณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2555

icon e5กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรปี 2563
กฎบัตรปี 2561
กฎบัตรปี 2559
กฎบัตรปี 2558
กฎบัตรปี 2557
กฎบัตรปี 2555
กฎบัตรปี 2553
กฎบัตรปี 2550 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1/2550)

 icon e5รายงานประจำปี-สำนักตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2553
ประจำปีงบประมาณ 2552
ประจำปีงบประมาณ 2551
ประจำปีงบประมาณ 2550
ประจำปีงบประมาณ 2549

 icon e5กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน

กฎบัตรปี 2563
กฎบัตรปี 2561
กฎบัตรปี 2560
กฎบัตรปี 2559
กฎบัตรปี 2558
กฎบัตรปี 2557
กฎบัตรปี 2555
กฎบัตรปี 2551
กฎบัตรปี 2550

 icon e5คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 2563

icon e5คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา

ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประจำปีงบประมาณ 2557
ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2555

icon e5จรรยาบรรณสำนักตรวจสอบภายใน

 

 

Open menu

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31