icon e5รายงานประจำปี-คณะกรรมการตรวจสอบ

icon e5กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 icon e5รายงานประจำปี-สำนักตรวจสอบ

icon e5กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน

icon e5คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา

  •  คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 2563

icon e5คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา

icon e5จรรยาบรรณสำนักตรวจสอบภายใน