Open menu

header

ที่อยู่องค์การสะพานปลา

เบอร์โทรศัพท์องค์การสะพานปลา/โทรสาร 

เส้นทางการเดินทางมายังองค์การสะพานปลา ด้วยระบบขนส่งมวลชน   

ชื่อ – นามสกุล  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ชื่อ – นามสกุล รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร

ชื่อ – นามสกุล รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง

ชื่อ – นามสกุล รองผู้อำนวยองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

Website ขององค์การสะพานปลา

บทบาทหน้าที่หลักขององค์การสะพานปลา

จำนวนสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

ที่อยู่สะพานปลากรุงเทพพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ปริมาณสัตว์น้ำผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

ปริมาณเรือประมงผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

มูลค่าสินค้าสัตว์น้ำผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

รายละเอียดการรับสมัครงาน

รายละเอียดประมูลงานต่างๆ

รายละเอียดการติดต่อขอรับจ่ายเงินขอรับเช็คต่างๆ

รายละเอียดการติดต่อขอรับบริการสินเชื่อขององค์การสะพานปลา

รายละเอียดติดต่อขอรับการช่วยเหลือการเสริมการประมง

ติดต่อขอรับสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขององค์การสะพานปลา

สะพานปลากรุงเทพเปิดจำหน่ายสัตว์น้ำอย่างไร

เวลาเปิดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำทะเลของสะพานปลากรุงเทพ

เวลาเปิดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจืดของสะพานปลากรุงเทพ

จะนำสัตว์น้ำเข้ามาจำหน่ายจะต้องดำเนินการอย่างไร

จะเข้ามาซื้อสัตว์น้ำ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ชนิดสัตว์น้ำที่เข้ามาจำหน่ายในสะพานปลากรุงเทพ

ราคาสัตว์น้ำที่เข้ามาจำหน่ายในสะพานปลากรุงเทพ

ขอเข้ามาถ่ายรูป/บันทึกวีดีโอในสะพานปลากรุงเทพ

ขอเข้าเยี่ยมชมสะพานปลากรุงเทพ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO มีอะไรบ้าง

สามารถซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ได้ที่ไหน

สามารถซื้อสินค้าของศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำทะเลสด สัตว์น้ำจืดสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้ที่ไหน 

ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำทะเลสด สัตว์น้ำจืดสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำหน่ายเวลาใด

 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

แบบฟอร์มสอบถามความคิดเห็น

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

ถาม

ที่อยู่องค์การสะพานปลา

ตอบ 149  ถนนเจริญกรุง 58  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120                                                                                     

 

ถาม

เบอร์โทรศัพท์ขององค์การสะพานปลา/เบอร์โทรสาร

ตอบ โทรศัพท์ 0-2211-7300,0-2212-4490 โทรสาร 0-2212-5899                                                                                          

 

ถาม

เส้นทางการเดินทางมายังองค์การสะพานปลา ด้วยระบบขนส่งมวลชน

ตอบ

- เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีรถที่ผ่านดังนี้

สาย 1, 15, 16A , 17 , 35, 75, 163, ปอ.504, ปอ.544 

- เดินทางโดยรถไฟฟ้า (สายสีลม) มาลงที่สถานีตากสิน แล้วต่อด้วยรถประจำทางหรือเดินประมาณ 2 ป้าย

- เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยามาขึ้นท่าเรือสาทร ต่อด้วยรถประจำทางหรือเดินประมาณ 2 ป้าย                                             

 

ถาม

ชื่อ – นามสกุล  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ตอบ

นายปรีดา ยังสุขสถาพร โทรศัพท์ 0-2211-7300 ต่อ 9111                                                                                         

 

ถาม

ชื่อ – นามสกุล รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร

ตอบ

นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร)

โทรศัพท์ 02-211-7300 ต่อ 4850                                                                                                               

 

ถาม

ชื่อ – นามสกุล รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง

ตอบ

นายศุภชาติ ชาสมับติ (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง)

โทรศัพท์ 02-211-7300 ต่อ 3509                                                                                                                            

 

ถาม

ชื่อ – นามสกุล รองผู้อำนวยองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

ตอบ นายสุทักษ์  จิระรัตนวงศ์ โทรศัพท์ 0-2211-3624                                                                                                     

 

ถาม

Website ขององค์การสะพานปลา

ตอบ www.fishmarket.co.th                                                                                                                                      

 

ถาม

บทบาทหน้าที่หลักขององค์การสะพานปลา

ตอบ

-  พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ)

    อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม

-  จัดเก็บค่าใข้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ

-  สนับสนุนส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง

-  พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ                                              

 

ถาม

จำนวนสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

ตอบ

มีสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 13 แห่ง                                                                                                  

 

ถาม

ที่อยู่สะพานปลากรุงเทพพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ตอบ

149  ถนนเจริญกรุง 58  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

โทรศัพท์ 0-2211-7300 หรือ 0-2212-4490 ต่อ 5311, 5312, 5313                                                                                

 

ถาม

ปริมาณสัตว์น้ำผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

ตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานติดตามและประเมินผล

นายนพชัย บุณยทรรศนีย์ โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 3591                                                                                

 

ถาม

ปริมาณเรือประมงผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

ตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานติดตามและประเมินผล

นายนพชัย บุณยทรรศนีย์ โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 3591                                                                                

 

ถาม

มูลค่าสินค้าสัตว์น้ำผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

ตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานติดตามและประเมินผล

นายนพชัย บุณยทรรศนีย์ โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 3591                                                                                

 

ถาม

รายละเอียดการรับสมัครงาน

ตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวขวัญชนก มีศรี โทรศัพท์ 0-2211-4490 ต่อ 2510                                                                                               

ถาม

รายละเอียดประมูลงานต่างๆ

ตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานบริหารการพัสดุ

นางสาวสายสุนีย์ พลูวณิชย์สกุล โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 1580                                                                                  

 

ถาม

รายละเอียดการติดต่อขอรับจ่ายเงินขอรับเช็คต่างๆ

ตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกรับ – จ่าย สำนักงานการเงิน

นางสาวสุวรรณา ปาปี โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 562                                                                                                

 

ถาม

รายละเอียดการติดต่อขอรับบริการสินเชื่อขององค์การสะพานปลา

ตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ

นายปฏิยุทธ์ กิจไพบูลทวี โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 4850                                                                                             

ถาม

รายละเอียดติดต่อขอรับการช่วยเหลือการเสริมการประมง

ตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานส่งเสริมการประมง

นางจิรฐา ฤทธิ์อร่าม โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 3594                                                                                                             

ถาม

ติดต่อขอรับสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขององค์การสะพานปลา

ตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานอำนวยการ

นายไชยเชษฐ์ บุญส่ง โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 101                                                                                                  

 

ถาม

สะพานปลากรุงเทพเปิดจำหน่ายสัตว์น้ำอย่างไร

ตอบ

เปิดจำหน่ายสัตว์น้ำแยกเป็นสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืด สอบถามเพิ่มเติม

นางพรทิพย์ ธราพร โทรศัพท์ 0-2211-4394                                                                                                                     

 

ถาม

เวลาเปิดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำทะเลของสะพานปลากรุงเทพ

ตอบ

ตั้งแต่เวลา 00.00 น.  สิ้นสุดประมาณ 06.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 

นางพรทิพย์ ธราพร โทรศัพท์ 0-2211-4394                                                                                                                     

 

ถาม

เวลาเปิดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจืดของสะพานปลากรุงเทพ
ตอบ

ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  สิ้นสุดประมาณ 12.30 น. สอบถามเพิ่มเติม 

นางพรทิพย์ ธราพร โทรศัพท์ 0-2211-4394                                                                                                                     

 

ถาม

จะนำสัตว์น้ำเข้ามาจำหน่ายจะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ

ติดต่อกับแพปลาภายในสะพานปลากรุงเทพ สอบถามเพิ่มเติม 

นางพรทิพย์ ธราพร  โทรศัพท์ 0-2211-4394                                                                                                                            

 

ถาม

จะเข้ามาซื้อสัตว์น้ำ จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ

ติดต่อกับแพปลาภายในสะพานปลากรุงเทพ สอบถามเพิ่มเติม 

นางพรทิพย์ ธราพร โทรศัพท์ 0-2211-4394                                                                                                                         

 

ถาม

ชนิดสัตว์น้ำที่เข้ามาจำหน่ายในสะพานปลากรุงเทพ

ตอบ

ปลาทะเล ปลาน้ำจืด กุ้งน้ำจืด กุ้งทะเล หอย เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติม 

นางพรทิพย์ ธราพร โทรศัพท์ 0-2211-4394                                                                                                                         

 

ถาม

ราคาสัตว์น้ำที่เข้ามาจำหน่ายในสะพานปลากรุงเทพ

ตอบ

ดูรายละเอียดใน  www.fishmarket.co.th สอบถามเพิ่มเติม

นางพรทิพย์ ธราพร โทรศัพท์ 0-2211-4394                                                                                                                     

 

ถาม

ขอเข้ามาถ่ายรูป/บันทึกวีดีโอในสะพานปลากรุงเทพ

ตอบ

ดำเนินการได้ก่อนดำเนินกิจกรรมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สะพานปลากรุงเทพก่อนดำเนินการ สอบถามเพิ่มเติม

นางพรทิพย์ ธราพร โทรศัพท์ 0-2211-4394                                                                                                                      

 

ถาม

ขอเข้าเยี่ยมชมสะพานปลากรุงเทพ

ตอบ

ติดต่อที่สะพานปลากรุงเทพ นางพรทิพย์ ธราพร  โทรศัพท์ 0-2211-4394                                                                        

 

ถาม

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO มีอะไรบ้าง

ตอบ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

-- โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 4850                                                                                                

 

ถาม

สามารถซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ได้ที่ไหน

ตอบ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 -- โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 850

 

ถาม

สามารถซื้อสินค้าของศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำทะเลสด สัตว์น้ำจืดสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้ที่ไหน

ตอบ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

-- โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 4850

 

ถาม

ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำทะเลสด สัตว์น้ำจืดสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำหน่ายเวลาใด

ตอบ

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 24.00 น. ถึง เวลา 07.00 น.  ทุกวัน สอบถามเพิ่มเติม

-- โทรศัพท์ 0-2212-4490 ต่อ 4850                                                                                                                               

Open menu