header

องค์การสะพานปลา

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป / เรื่องราวร้องทุกข์

149 เจริญกรุง 58 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท์ 0-2211-7300,0-2212-4490 อัตโนมัติ

โทรสาร 0-2212-5899

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เบอร์โทรศัพท์องค์การสะพานปลา

0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ

Website: http://www.fishmarket.co.th

Facebook: องค์การสะพานปลา (@FMOonthemove)

 

หน่วยงาน       เบอร์ต่อ
สำนักงานอำนวยการ 7110
แผนกประชาสัมพันธ์ 7101
งานเลขานุการ 7112
แผนกสารบรรณ 7113
สำนักงานตรวจสอบภายใน 6120
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 8121
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 5301
สำนักงานปฏิบัติการ1 5301 
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ2 5302
สำนักงานปฏิบัติการ2 5320
สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ 5311-5312
หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ 5313
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 1505
สำนักงานบัญชี 1550
สำนักงานการเงิน/งบประมาณ 1561
แผนกรับ-จ่ายเงิน 1562
สำนักงานบริหารหนี้ 1570
สำนักงานบริหารการพัสดุ 1580
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 3509
สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 3590
สำนักงานติดตามและประเมินผล 3591
หัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 3592
สำนักงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3593
สำนักงานส่งเสริมการประมง 3594
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 2501
แผนกการเจ้าหน้าที่/อบรม 2510
แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์/ระเบียบวินัย 2513
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2520
สำนักงานกฎหมาย 2530
หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย 2531
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ1 4801
สำนักงานสินเชื่อและธุรกิจการประมง 4810
สำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วไป 4820
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ2 4802
สำนักงานซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง 4850
สำนักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ 4860
   
ที่อยู่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ติดต่อ
สะพานปลากรุงเทพ

เลขที่  149  ถนนเจริญกรุง  58 แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2211-7300 ต่อ 311 312 313

สะพานปลาสมุทรสาคร เลขที่  1024  ถนนวิเชียรโชฎก  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3482-0320
สะพานปลาสมุทรปราการ

เลขที่ 340 หมู่ที่  6  ถนนท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2173-9051

สะพานปลานครศรีธรรมราช เลขที่ 341 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7544-4033-4
ท่าเทียบเรือประมงระนอง

เลขที่ 90 หมู่ 1ถนนสะพานปลา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077-816224
เบอร์โทรสาร  077-816223

ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

ถนนชมสินธุ์  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3251-1178

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา2 (ท่าสะอ้าน) เลขที่ 1 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7432-4853-4, โทรสาร 0-7432-4856
ท่าเทียบเรือประมงตราด เลขที่ 426-427 หมู่ 8 ถนนชลประทาน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 23000 
เบอร์โทรศัพท์ 0-3951-1176
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี เลขที่  3/1  ถนนต้นโพธิ์   ตำบลตลาดล่าง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7727-2545 โทรสาร 077-272656
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี หมู่ 8  ถนนนาเกลือ ตำบลบานา  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7341-4112, 0-7341-4114 โทรสาร 0-7341-4115
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขที่ 2/6 หมู่ที่  1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7661-4151-54, โทรศัพท์และโทรสาร 0-7661-4151
ท่าเทียบเรือประมงสตูล ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7472-5229
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร เลขที่  400  หมู่ที่  8  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 0-7725-1122,0-7725-1066
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส เลขที่ 300 ถนนตากใบ  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7352-2162