header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission
 กฎบัตร
กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2564 FlashingNEW

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2563 

กฏบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา

แผน

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับจริง)FlashingNEW
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุง)FlashingNEW

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับจริง)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง)

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับทบทวน) 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2560 (ฉบับทบทวน) 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2559 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2558

คู่มือ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 FlashingNEW
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุง)FlashingNEW

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปี 2560

ประกาศ

ประกาศ คกอ. เรื่อง นโยยายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2564 FlashingNEW

ประกาศ คกอ. เรื่อง นโยยายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา  พ.ศ. 2563

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง วันที่ 16 พ.ย.2560 โดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์

แนวทาง การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) วันที่ 16 พ.ย.2560

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30