Open menu

header

แบบฟอร์มการประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ < ดาวน์โหลด >

รายงานผลประเมินสมรรถนะ Competency Gap ประจำปี 2565 (ฉบับสมบูรณ์) < ดาวน์โหลด >

คู่มือ สมรรถนะ ปี 2566 < ดาวน์โหลด >

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันการทุจริตและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงาน” < ดาวน์โหลด >

Open menu