Open menu

header

วันศุกร์ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชาติ ชาสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา,นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ และคณะฯ เข้าร่วมลงพื้นที่วิจัยภายใต้โครงการ”การพัฒนาแบบองค์รวมของกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และยุควิถีใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)โดยมีคณะวิจัยและความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบโอกาสใหม่ของกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและพัฒนาศักยภาพประมงพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์ในยุควิถีใหม่  ณ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

S 8675411

S 8675413

S 8675414

S 8675415

S 8675416

S 8675417

S 8675418

S 8675422

S 8675425

Open menu