Open menu

header

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 : นายคณพล การไว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ นาแฉล้ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5สำนักงานบริหารงานตลาดและกิจการสังคม เป็นตัวแทนองค์การสะพานปลาเข้าร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bangkhen โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับ "Fisherman shop @ Bang Khen" ถือเป็นร้านค้าต้นแบบสาขาแรกของกรมประมง และจะเปิด Fisherman Shop พร้อมกันอีก 76 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตั้งเป็นจุดรวบรวมผลผลิตสัตว์น้ำของชาวประมงและเกษตรกรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นคนเมืองได้ช่วยกันอุดหนุน โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากมายกว่า 200 รายการ ณ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.

1

2

3

4

5

6

7

8

Open menu