Open menu

header

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วย นายสุทักษ์  จิระรัตนวงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาดีเด่น ระหว่าง องค์การสะพานปลา กับธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และคณะฯ ให้การต้อนรับ และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ ดังนี้ 1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมง ทั้งการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ โดย ธอส. เสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมวินัยทางการเงินด้วยเครื่องมือ Financial Literacy Toolkit ให้สามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเองและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และ อสป. มีการเสริมสร้างความรู้ทางด้านประมง Fishery Literacy Toolkit เพื่อการพัฒนาอาชีพ เพิ่มคุณค่าจากการทำประมงให้มีมูลค่าสูงขึ้น 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการขายผ่าน E-Marketplace โดยใช้ชื่อว่า Sapanpla Platform ตามแนวทาง 6 ส (สวย, สด, สะอาด, สุขลักษณะ,สิ่งแวดล้อม และส่งทุกที่) และมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ มาเป็นพันธมิตรร่วมในการขนส่งอาหารทะเล ซึ่งทำให้เกิด New Business Model ที่จะหนุนเสริมโอกาสแก่ชาวประมง รัฐวิสาหกิจ และ ธอส.เชื่อมต่อ Payment gateway กับ Sapanpla Platform  เพื่อจัดเก็บ Financial footprint สำหรับนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ 3. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้ อสป. และ ธอส. สามารถขยายตลาด ขยายฐานลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารทะเล สร้างรายได้และอาชีพ ในระบบนิเวศทางธุรกิจ Ecosystem ของ New Business Model ซึ่งเป็นการพัฒนายั่งยืนร่วมกันณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

16

Open menu