Open menu

header

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 : ดร.ประยูร  ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ,คณะกรรมการองค์การสะพานปลา , และคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

IMG 8232

IMG 8234

IMG 8245

IMG 8241

IMG 8253

IMG 8251

IMG 8258

IMG 8250

Open menu