om1 

อสป.  เร่งแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพทั้งระบบ

        จากการเปิดเผย ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  (อสป.)  ทราบว่าสะพานปลากรุงเทพ  มีแผนพัฒนาที่ดินบริเวณสำนักงานองค์การสะพานปลาและสะพานปลากรุงเทพ  เพื่อให้เป็นแหล่งรองรับการดำเนินธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวด้านการประมง  ไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมริมแม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นการพัฒนาพื้นที่ทั้งแปลง  โดยการรื้อถอนอาคาร  สิ่งปลูกสร้างเดิมทั้งหมด  ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานองค์การสะพานปลา  และตลาดสัตว์น้ำสะพานปลากรุงเทพ  แผนพัฒนาดังกล่าวจะประกอบด้วยตลาดกลางสัตว์น้ำคุณภาพ   ศูนย์แสดงสินค้าอาหารทะเลแปรรูปครบวงจร  รวมถึงอาคารสำนักงาน  และภัตตาคารอาหารทะเล  เป็นต้น

 

om2

อสป.  คืนความสุขให้ชาวประมง  จับมือสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  และสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยลงนามความร่วมมือจัดหาอุปกรณ์ติดตามเรือประมง  (VMS)  ราคาสวัสดิการมาตรฐานอียู

        ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า การติดตั้งระบบติดตามเรือประมงโดยใช้สัญญาณดาวเทียมเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการที่กรมประมงกำลังเร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ตามมาตรการของรัฐบาล โดยศูนย์บัญชาการการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้ออกประกาศให้เรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไปต้องติดอุปกรณ์ดังกล่าว

       ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการดังกล่าว องค์การสะพานปลาจึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยในการจัดหาระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System) เพื่อจำหน่ายแก่เรือประมงในราคาสวัสดิการ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางอียูกำหนด โดยมีพิธีลงนามที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558

       โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวประมง โดยชาวประมงที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นความจำนงได้ที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทุกแห่ง

 

om3

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์ขนถ่ายสัตว์น้ำครบวงจรที่สะพานปลาสมุทรสาคร

         ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  (อสป.)  เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลา  โดยสะพานปลาสมุทรสาคร  มีแผนในการจัดตั้งศูนย์กลางนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำสมุทรสาคร  เพื่อให้เป็นศูนย์ขนถ่ายสัตว์น้ำที่ครบวงจร  โดยจัดให้มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ  (One  Stop  Service)  ทั้งในด้านการตรวจรับรองแหล่งที่มาของสินค้า  ด่านตรวจกักกันโรค  พิธีการด้านศุลกากร  รวมถึงสุขอนามัยของสัตว์น้ำ  ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าสัตว์น้ำ  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของไทย  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ  ซึ่งมีศูนย์รวมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร 

        ทั้งนี้  การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สะพานปลาสมุทรสาครเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  และให้ผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำในโรงงานแปรรูป  ตลอดจน         ผู้ประกอบธุรกิจประมงได้รับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลดเวลา  ขั้นตอน  และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง  รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของไทยอีกด้วย

 

om4

federalsmall

อสป. ชง พ.ร.บ.ใหม่พร้อมเป็นแกนนำสมาพันธ์ตลาดสัตว์น้ำแห่งอาเซียน (AEC  Fishmarket  Federation)

        ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  (อสป.)  เปิดเผยว่า  เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา  พ .ศ.  2496  ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์การสะพานปลาไม่สามารถตอบสนองต่อพันธกิจและปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาดสัตว์น้ำและการทำธุรกิจประมงในปัจจุบัน  ประกอบกับ       กรมประมงอยู่ระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติประมง  ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของสัตว์น้ำ  การขนส่ง  การตลาด  องค์การสะพานปลาจึงได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อขอแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว  โดยประสานงานความร่วมมือกับสำนักกฎหมาย  กรมประมง  เพื่อจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความทันสมัย  อันจะส่งผลให้องค์การสะพานปลาพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนและพร้อมที่จะเป็นแกนนำสมาพันธ์ตลาดสัตว์น้ำแห่งอาเซียน    (AEC  Fishmarket  Federation)  ในอนาคตต่อไป