Open menu

header

แผนผังโครงสร้างองค์กร my map FMO

 

อำนาจหน้าที่

องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 และจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมการประมง
  2. จัดดำเนินการหรือควบคุมและอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
  3. จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมงและบูรณะหมู่บ้านการประมง
  4. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง
Open menu