Open menu

header

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“องค์การสะพานปลา เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำ ที่ถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงทางอาชีพประมง”

พันธกิจ

๑. พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม

๒. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ

๓. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง

๔. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

ภารกิจหลัก

๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมการประมง

๒. จัดดำเนินการหรือควบคุมและอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจกรรมอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา

๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง

 ๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์ หรือสมาคมการประมง

ยุทธศาสตร์

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล

๒. สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และขยายช่องทางธุรกิจ

๓. ยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความมั่นคงทางอาชีพประมง

๔. การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล

 

 

 

Open menu