Open menu

header

ประธานกรรมการ

ทานอำพนธ ประธาน

นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ

ประธานกรรมการ

ประวัติและผลงาน

 

กรรมการ

  ทานสรเดช   นายสุรเดช  สมิเปรม

กรรมการ

ประวัติและผลงาน

 

 

01

นางบุษกร ปราบณศักดิ์ 

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

 

ทานสมทธ

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา 

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

 

  ทานภมศษฐ   ผศ. ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

 

 ทานมนตชย    ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

 

  ทานพงคพนธ  

นายพิงค์พันธุ์ ฟุ้งพิพัฒน์

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของ อสป.

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

Open menu