000063 01
 
  นายชวลิต ชูขจร
ประธานกรรมการ 
 
63 02 63 03 63 04

 

นายฆนัท  ครุธกูล

กรรมการ

 

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

กรรมการ

 

 

นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์

กรรมการ

     
63 05   63 06

 

นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์

กรรมการ

 

 

นายภัทระ คำพิทักษ์

กรรมการ

 

FMOpolicy

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของ อสป.

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการองค์การสะพานปลา