header

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ,นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การสะพานปลาให้การต้องรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีพัฒน์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้กับสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต องค์การสะพานปลา
ทั้งนี้ องค์การสะพานปลามีแผนการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอแผนเข้าสู่ที่ประชุมคณะต่างๆ โดยจะใช้พื้นที่ที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ได้อยู่ในขณะนี้ 173 ไร่ เพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือให้เป็นมาตรฐานครบวงจร สร้างโรงงานผลิตน้ำจืด สร้างจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมของจังหวัดภูเก็ต และในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ระหว่างขอกันคืน 198 ไร่นั้น จะนำกลับมาบำรุงรักษา และพัฒนาธรรมชาติป่าชาติเลนต่อไป ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต องค์การสะพานปลา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

S 40304867

S 40304869

S 40304870

S 40304871

S 40304872

S 40304873

S 40304874

S 40304876

S 40304877

S 40304880

S 40304881

S 40304882