header

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 : ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายชวลิต ชูขจร ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ,นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ,นางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา พร้อมดูในเรื่องระบบการบริหารจัดการ ด้านสุขอนามัย ความสะอาด ระบบสาธารณูปโภค มาตราการการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 และความเรียบร้อยในด้านต่างๆ โดยมีนายคำรน สุวรรณะ หัวหน้าสำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ให้การต้อนรับ ณ ตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

S 39714827

S 39714829

S 39714830

S 39714831

S 39714832

S 39714833

S 39714835

S 39714837

S 39714838