header

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดและแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายภาษเดช หงษ์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม จัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเชียงราย และแห่งแรกของภาคเหนือ โดยมีองค์การสะพานปลา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรฯ ก็จะเน้นไปที่การเกษตรทุกภาคส่วน ทั้งภาคประมง และพืช เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรภาคเหนือ โดยมอบให้ประมงจังหวัด ร่วมกับองค์การสะพานปลา และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มดำเนินการร่วมกันในการกระจายสินค้าประมงในภาคเหนือและส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

9844

9846

9850

9859

9896

9897