header

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ลงตรวจพื้นที่สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช โดยมี นายวิชิต พูลสวัสดิ์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

S 38699035

S 38699037

S 38699038

S 38699039

S 38699040

S 38699041