header

วันพุธที่ 22 กันยายน  2564 : นายอนันต์ ฤทธิรุตม์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด องค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะฯ เข้าพบ นายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และคณะฯ ในโอกาสร่วมกันหารือเรื่องการจัดการน้ำเสีย ที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี มีเป้าหมายที่สำคัญ ในเรื่องสุขอนามัยของตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา โดยนัดหมายเพื่อลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน และร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลาและองค์การจัดการน้ำเสีย ณ องค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.

2

1

5

4

3