header

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วย คณะกรรมการองค์การสะพานปลา และคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา (อสป.) (ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ.

0

IMG 9864

IMG 9865

1

2

3

4