header

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 : ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการองค์การสะพานปลา (ร่วมประชุม ZOOM) คณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา (อสป.) เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ.

S 37060634

S 37060636

S 37060637

S 37060638

S 37060639

S 37060640