header

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.)วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.)เป็นประธานเปิดกิจกรรม Workshop "ระดมสมองคนสามวัยใจ อสป."  ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมระดมความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์การสะพานปลา และสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ของพนักงานใน 3 ช่วงอายุ (Generation) ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพ

S 36945994

S 36945996

S 36945997

S 36945998

S 36945999

S 36946000