header

องค์การสะพานปลาได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตผ่านกิจกรรม อาทิ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัศน์ การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ KMS  และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ความรู้ โดยนำโปสเตอร์มาแจกให้กับพนักงานในแต่สำนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร68242

68251

68254

68256

68257

68259

68261

68263

68270

68276

68279

68280

1620282650425

1620282662495