header

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 : นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กล่าวเปิดการฝึกอบรม หัวข้อความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การทำ Competency Gap ประจำปี 2564 โดยมี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพ.

S 32768051

S 32768053

S 32768054

S 32768055

S 32768056

S 32768057

S 32768058

S 32768059

S 32768060