header

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 : นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา(อสป.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ณ องค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพ.

 

S 32415788