header

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 : นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 1/2564  โดยมี นางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ,นางเสาวนีย์ โกมลวงษ์วณิศ หัวหน้าสำนักงานติดตามและประเมินผล, นายพีรวัฒก์ ประดับวงษ์ยินดี หัวหน้าสำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน , และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11