header

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  : นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ , นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา (ร่วมประชุม ZOOM) กับนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ,นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา ,นางสุรนีย์  วรรณประพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ,นางสาวจิราพร พงษ์ศิริ หัวหน้าสำนักงานการเงิน และคณะฯ ด้วย ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10