header

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 : นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมคณะรัฐมนตรีและหน่วงงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

1

2

3

4

5

6