Open menu

header

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลด)

Open menu