header

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 : องค์การสะพานปลาร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โดยมี นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ,พร้อมด้วยนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมส่งมอบปลากระป๋องทั้งหมด 18,000 กระป๋อง   ให้แก่ผู้แทนกองทัพเรือภาคที่ 1 นาวาเอก ธัชภูมิพัฒน์  อินทร์สุข  รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ในโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน และกิจกรรมโครงการสนับสนุนสินค้าประมง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล นำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ โดยสำนักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้เชิญชวนองค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการแพปลา จากท่าเทียบเรือประมงทั้งหมด 18 แห่ง และประชาชนทั่วไป ร่วมสนับสนุนจัดซื้อปลากระป๋องในครั้งนี้ ทางองค์การสะพานปลาขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นกุศลนี้.  วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 : องค์การสะพานปลาร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โดยมี นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ,พร้อมด้วยนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมส่งมอบปลากระป๋องทั้งหมด 18,000 กระป๋อง   ให้แก่ผู้แทนกองทัพเรือภาคที่ 1 นาวาเอก ธัชภูมิพัฒน์  อินทร์สุข  รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ในโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน และกิจกรรมโครงการสนับสนุนสินค้าประมง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล นำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ โดยสำนักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้เชิญชวนองค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการแพปลา จากท่าเทียบเรือประมงทั้งหมด 18 แห่ง และประชาชนทั่วไป ร่วมสนับสนุนจัดซื้อปลากระป๋องในครั้งนี้ ทางองค์การสะพานปลาขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นกุศลนี้. ณ องค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

16

17

18

20