header

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 : ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา(อสป.) พร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ,นางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ,นางสาวสุปราณี พลวารี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ,นายโสภณ ประภานุกิต ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด ,นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ,นางสาวจุติพร ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา ,นายเตวิช คงดี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร ,นางสาวกนกกร ศิลา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ ,และว่าที่ร้อยตรีหญิง วิยะดา ภูครองทอง นิติกร ๖ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร (รัชกาลที่ 7) เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สโมสร กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) ตามคำสั่งกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เรื่อง พระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ปปร. เนื่องจากประกอบคุณงามความดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวม ช่วยเสริมเกียรติภูมิให้กับกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และถือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

 

2

1

3

4

6

7

13

14

15

16

17

18

20

21