Open menu

header

ระเบียบ

ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 4)
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ.2561

ข้อบังคับ

ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ระดับ ตำแหน่ง เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานองค์การสะพานปลา
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ.2561
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานองค์การสะพานปลา

ประกาศ

ประกาศ ลว. 20 ม.ค. 63 เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยปรับและอัตราค่าทวงถามสัญญาเช่าองค์การสะพานปลา
Open menu