header

ระเบียบ

ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 4)
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ.2561

ข้อบังคับ

ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ระดับ ตำแหน่ง เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานองค์การสะพานปลา
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ.2561
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานองค์การสะพานปลา

ประกาศ

ประกาศ ลว. 20 ม.ค. 63 เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยปรับและอัตราค่าทวงถามสัญญาเช่าองค์การสะพานปลา