Open menu

header

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (ปีงบประมาณ 2566) (ดาวน์โหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2565) (ดาวน์โหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ปีงบประมาณ 2564) (ดาวน์โหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2563) (ดาวน์โหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ปีงบประมาณ 2562) (ดาวน์โหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ปีงบประมาณ 2561) (ดาวน์โหลด)

 

Open menu