header

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด อัตราที่รับ สถานะ หมายเหตุ
1 ก.ค. - 21 ก.ค. 2564

สถาปนิก 3

 

ประกาศ ลว. 8 ก.ค 64 เรื่อง การรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร ใบสมัครงาน
1 ก.ค. - 21 ก.ค. 2564 วิศวกรโยธา 3 ประกาศ ลว. 8 ก.ค 64 เรื่อง การรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร ใบสมัครงาน
1 ก.ค. - 21 ก.ค. 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกาศ ลว. 1 ก.ค 64 เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร ใบสมัครงาน
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับการรับสมัครงาน ระดับ 1-8
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)
*กรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้*
ดาวน์โหลด Acrobat Reader DC เวอร์ชั่นล่าสุด 
ดาวน์โหลดฟ้อนท์สำหรับพิมพ์ไทยในโปรแกรม Acrobat Reader DC ที่นี้

2.กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน พร้อมจัดส่งมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ: 

- การสมัครงานจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อองค์การสะพานปลาได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

- องค์การสะพานปลาจะนำข้อมูลการสมัครงานรวมถึงเอกสารแนบในการสมัครงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครงานและการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เท่านั้น

- องค์การสะพานปลาจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
ให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้สมัครเว้นแต่ เป็นการเปิดเผย
ให้กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก หรือบคุคลตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวโยงกัน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-211-7300 ต่อ 2510
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------