header

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่รับสมัคร ตำแหน่ง รายละเอียด อัตราที่รับ สถานะ หมายเหตุ
9 เม.ย. - 29 เม.ย. 64 รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ประกาศ ลว. 9 เม.ย. 64 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง 1 เปิดรับสมัคร ใบสมัครงาน
 9 เม.ย. - 29 เม.ย. 64 ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกาศ ลว. 9 เม.ย. 64 เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา  1 เปิดรับสมัคร ใบสมัครงาน

 

-------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับการรับสมัครงาน ระดับ 1-8
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)
*กรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้*
ดาวน์โหลด Acrobat Reader DC เวอร์ชั่นล่าสุด 
ดาวน์โหลดฟ้อนท์สำหรับพิมพ์ไทยในโปรแกรม Acrobat Reader DC ที่นี้

2.กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน พร้อมจัดส่งมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ: 

- การสมัครงานจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อองค์การสะพานปลาได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

- องค์การสะพานปลาจะนำข้อมูลการสมัครงานรวมถึงเอกสารแนบในการสมัครงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครงานและการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เท่านั้น

- องค์การสะพานปลาจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
ให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้สมัครเว้นแต่ เป็นการเปิดเผย
ให้กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก หรือบคุคลตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวโยงกัน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-211-7300 ต่อ 2510
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------