header

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด อัตราที่รับ สถานะ หมายเหตุ
2 ก.ย. - 8 ก.ย. 2564 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ระดับ 8) ประกาศ การรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร ใบสมัครงาน 
หนังสือรับรองคุณสมบัติ
2 ก.ย. - 8 ก.ย. 2564

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย (ระดับ 8)

ประกาศ การรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร ใบสมัครงาน 
หนังสือรับรองคุณสมบัติ
2 ก.ย. - 8 ก.ย. 2564  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม (ระดับ 8) ประกาศ การรับสมัครพนักงาน
1 ตำแหน่ง  เปิดรับสมัคร ใบสมัครงาน 
หนังสือรับรองคุณสมบัติ
2 ก.ย. - 8 ก.ย. 2564  ตำแหน่งหัวหน้าแผนกฝึกอบรม (ระดับ 7) ประกาศ การรับสมัครพนักงาน
1 ตำแหน่ง   เปิดรับสมัคร  ใบสมัครงาน
2 ก.ย. - 8 ก.ย. 2564  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
ประกาศ การรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง  เปิดรับสมัคร  ใบสมัครงาน
2 ก.ย. - 8 ก.ย. 2564  ตำแหน่งนิติกร 5 ประกาศ การรับสมัครพนักงาน
1 ตำแหน่ง   เปิดรับสมัคร  ใบสมัครงาน
2 ก.ย. - 8 ก.ย. 2564  ตำแหน่งนิติกร 3 ประกาศ การรับสมัครพนักงาน
1 ตำแหน่ง   เปิดรับสมัคร  ใบสมัครงาน
2 ก.ย. - 8 ก.ย. 2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 (พนักงานขับรถ)  ประกาศ การรับสมัครพนักงาน
1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร ใบสมัครงาน
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับการรับสมัครงาน ระดับ 1-8
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

*กรณีที่สมัครงานระดับ 8 กรุณาดาวน์โหลด หนังสือรับรองคุณสมบัติ (PDF) ด้วย

*กรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้*
ดาวน์โหลด Acrobat Reader DC เวอร์ชั่นล่าสุด 
ดาวน์โหลดฟ้อนท์สำหรับพิมพ์ไทยในโปรแกรม Acrobat Reader DC ที่นี้

2.กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน พร้อมจัดส่งมาที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ: 

- การสมัครงานจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อองค์การสะพานปลาได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

- องค์การสะพานปลาจะนำข้อมูลการสมัครงานรวมถึงเอกสารแนบในการสมัครงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครงานและการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เท่านั้น

- องค์การสะพานปลาจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
ให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้สมัครเว้นแต่ เป็นการเปิดเผย
ให้กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก หรือบคุคลตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวโยงกัน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-211-7300 ต่อ 2510
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------