header

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ดร.มณเฑียร  อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ก่อสร้างตลาดอ่างศิลา เพื่อตรวจความคืบหน้าของงานและแบบแปลนก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่ อสป. กำหนด พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาเร่งงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเปิดตลาดได้ทันในปีนี้ ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13