header

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน (อสป.)  เพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ การทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2563  แผนปฏิบัติประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25