header

วันที่ 15 พฤษภาคม  2563  นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา  ครั้งที่ 5/2563  พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

A4 01

1

2

4

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17