วันที่11 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.)เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวันที่11 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.)เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนประจำปี ในหัวข้อ การจัดทำแผนปฏิบัติการ มุ่งสู่งานตามเป้าหมายขององค์กรประจำปี 2563 พร้อมมอบนโยบายดำเนินงานแก่ อสป. ในการนี้ นายฆนัท ครุธกูล กรรมการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับปรุง แผนแม่บทองค์การสะพานปลาหลัง  IUU Fishing

ทั้งนี้ นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง มอบนโยบายการดำเนินงาน แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ.2562-2564 (ทบทวนปี 2563)            

นอกจากนี้ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ.2562 - 2565 (ทบทวนปี 2563) ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34