วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ประธานอนุกรรมการด้านการกำกับวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) จัดโครงการอาหารทะเลสู่น้องน้อยบนดอยสูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่บนพื้นที่สูง โดยการนำอาหารทะเลแปรรูป และปลากระป๋อง ไปมอบให้กับน้องน้อยบนดอยสูงซึ่งมีโอกาส เสี่ยงต่อโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 939 คน ซึ่งอยู่ในความอุปการะของพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18