เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561  เวลา 9.00 น. องค์การสะพานปลา ทร.หัวหิน สนง.ส่งเสริมการประมง เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลาชาวประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ ณ ทร.หัวหิน  ในกาลนี้ พลเรือเอกเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการส่งเสริมการประมงและประธานอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมนายศุภชัย ดาวัลย์ รผอ.สป.ทร.  นายประมวล รกษ์ใจ ที่ปรึกษา นายชาญชัย ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา และเจ้าหน้าที่ การซ่อมศาลาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาชาวประมงพื้นบ้านนี้ และในครั้งนี้ ได้มีโครงการเครือข่ายองค์การสะพานปลารักษ์ถิ่น รูปแบบกิจกรรมเก็บขยะบริเวณทร.หัวหิน ร่วมกับชาวประมงชุมชนสมอเรียง สมาคมชาวประมงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยจำนวน 50 คน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10