เมื่อวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) จัดงาน ”โครงการการบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ ๘ ณ สำนักงานใหญ่  ณ บริเวณโถง ชั้นล่าง อาคาร ๑  โดย ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา มอบหมายให้ สำนักงานสงเสริมการประมง และฝ่ายธุรกิจ 2 เข้าร่วมงานโดยจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้การทำประมงถูกกฎหมาย การพัฒนาองค์กรในยุค 4.0 เพื่อนำไปแสดงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชานทั่วไปชม ถืออีกกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กร อีกทั้งฝ่ายธุรกิจ 2 ได้ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของชาวประมง ให้มีรายได้จากการออกร้านครั้งนี้เป็นเงินจำนวน ๙๗,๐๐๐.-บาท นอกจากนี้ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากรัฐวิสาหกิจต่างๆ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน สินค้าเกษตรแปรรูป ภายในงานยังมีการแสดงเทคโนโลยีด้านรถยนต์ประหยัดพลังงานและเชื่อเพลิงทางเลือกจากค่ายรถยนต์ชั้นนำ ให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานจากบริษัทชั้นนำ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง วิธีการประหยัดพลังงานที่ทำได้ด้วยตัวเอง สำหรับที่บ้านและที่ทำงาน โดยวิธีเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ร่วมไปถึงให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยจัดกิจกรรมการเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลราชวิถี เรื่องความดันโลหิตสูงและประเด็นข่าวยาลดความดัน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14