header

 นายอภิชาติ  มาตรรักษา รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในด้านการผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสะพานปลาเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชาวประมง และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นด่านแรกที่จะรองรับผลิตผลสัตว์น้ำจากเรือประมง เพื่อทำการขนถ่ายและจำหน่ายไปยังผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ประกอบกับสินค้าสัตว์น้ำเป็นสินค้าที่ปนเปื้อนได้ง่าย  และต้องการดูแลรักษาคุณภาพและขนถ่ายอย่างระมัดระวัง  และประเทศผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำรายใหญ่ของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป  แคนาดา  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์  ได้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย  ตั้งแต่ขั้นตอนการจับสัตว์น้ำ  การขนย้าย  การคัดเลือก  และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนนำเข้า  เพื่อการแปรรูปรวมถึงสุขอนามัยของสะพานปลา

ทั้งนี้  เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร  และการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา  องค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร  แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร  เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา ครั้งที่ ๑  เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา  ให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ และอยู่ในแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
       

 ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์สะพานปลา  (อสป.)  เปิดเผยว่า  การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการตามรอยพระยุคบาทมหาราชาปลูกล้านกล้าไม้ถวายมหาราชินี ครั้งที่ ๑๑  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคล ในปี 2559  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ ร่วมกับโครงการป่าสิริเจริญวรรษ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชลบุรี  ในวันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

        กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก รู้ในคุณค่าของป่าและทรัพยากรธรรมชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงริเริ่มการอนุรักษ์ดินและน้ำ การรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พสกนิกรชาวไทย

ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  (อสป.)  เปิดเผยว่า  หลังจากที่องค์การสะพานปลาได้มีการพัฒนาโปรแกรม  FMO e-MCPD  Application เพื่อนำมาใช้ในการบันทึก  รวบรวม  ข้อมูลการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านท่าเทียบเรือประมง  และรายงานเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับตามพระราชกำหนดการประมง  พ.ศ. 2558  โดยมีศูนย์ปฏิบัติการกลางอยู่ที่สำนักงานใหญ่  และศูนย์ภูมิภาคอยู่ในที่ตั้งของสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง   ทั้ง  18  แห่ง  ขององค์การสะพานปลา  ทั้งนี้  องค์การสะพานปลากำหนดให้ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง      โดยเริ่มทดลองระบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  2559  และได้ให้บริการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำแก่ผู้ประกอบการ  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2559  เป็นต้นไป

ล่าสุดผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้เดินทางไปตรวจติดตามงานออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำดังกล่าว  ณ  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2559  โดยเน้นย้ำถึงการให้บริการที่จะต้องมีความสะดวก  ถูกต้อง  และรวดเร็ว  ให้แก่ผู้มาใช้บริการ   เพื่อยกระดับให้ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตได้มาตรฐานสุขอนามัย  และมีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็น  Port  State   ต่อไปในอนาคต  ผู้อำนวยการกล่าว

 ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  (อสป.)  เปิดเผยว่า องค์การสะพานปลา โดย  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ได้ร่วมหารือกับประมงจังหวัดสงขลา และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา  (ศตส.)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ  e-MCPD  ชี้แจงเกี่ยวกับการออกหนังสือกำกับสัตว์น้ำ e-MCPD  ก่อนลงมือปฏิบัติจริงของ       ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ซึ่งจะเป็นแห่งที่สองต่อจากท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หลังจากที่จากองค์การสะพานปลาได้พัฒนาระบบการออกเอกสาร  MCPD  อิเล็กทรอนิกส์ หรือ          (e-MCPD) โดยเป็นแอพลิเคชั่น  ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประมงยืนยันความถูกต้อง และนำไปใช้ประกอบในการ  ซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งได้นำร่องเริ่มใช้ระบบดังกล่าวนี้  ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ทำให้ผู้ประกอบการแพปลา และผู้ซื้อขายสัตว์น้ำ  รวมถึงกลุ่มผู้แปรรูปและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงส่งผลให้มีการต่อยอดไปยังท่าเทียบเรือประมงอื่น ๆ ขององค์การ     สะพานปลา  เพื่อจะได้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ผู้อำนวยการกล่าว

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com